Лични данни | Privacy

Snimka.net изисква регистрация, за да качва изображения, така че записва имейл адреси.

Ние не събираме данни, които могат да се идентифицират лично на хора, които гледат изображения. Въпреки това, когато посетителят качи изображение на сървъра на snimka.net, информация за посетителя се записва, така че в случай на злоупотреба с условията на обслужване, нашият персонал може лесно да идентифицира и блокира обиждащия потребител. Информацията за качителя е достъпна само за служители, които правят модериране на изображения, като тази информация няма да бъде показвана никъде публично или да се предоставя на никого.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snimka.net require registration in order to upload images, so it does record email addresses.

We do not collect any personally identifiable data on people who view images. However, when visitor upload image to snimka.net server information about visitor is recorded so in case of abuse of terms of service our staff can easily identify and block offending user. Information about uploader is available only to staff members that do moderation of images, that information will not be displayed anywhere in public or given to anyone.